Cari Blog Ini

PENGURUSAN DAN PEMBELAJARAN PELAJAR

PENGENALAN
Misi Kementerian Pelajaran Malaysia ialah membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti bertaraf dunia agar generasi yang dilahirkan nanti mampu bersaing dengan persaingan yang sengit dalam era globalisasi pada masa kini. Namun begitu, bagi merealisasikan misi tersebut guru perlulah memainkan peranan utama sebagai pelaksana di peringkat sekolah tidak kira sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Dalam pelaksana di peringkat sekolah berkenaan aspek pengurusan bilik darjah merupakan salah satu elemen yang utama bagi melahirkan insan-insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang serta boleh bersaing dalam era globalisasi jika pengurusan bilik darjah dapat diurus dengan cemerlang dan sistematik dengan kerjasama guru dan murid berkenaan.
Di sekolah bilik darjah merupakan sebuah organisasi yang kecil. Oleh itu, pengurusan bilik darjah yang baik dan sistematik akan dapat meningkatkan keupayaan murid untuk belajar dan dapat menyelesaikan banyak masalah disiplin di sekolah. Dalam pada itu, kebiasaannya pelajar-pelajar di sekolah yang mempunyai tingkah laku yang aktif dan cepat bosan dengan persekitaran yang pasif dan statik. Hal ini, yang menyebabkan pelajar- pelajar melakukan pelbagai masalah disiplin seperti ponteng kelas, tidur, tidak menyiapkan kerja sekolah, bertindak ganas, tidak menumpukan perhatian terhadap pelajaran yang di ajar, suka membantah, menunjuk-nunjuk dan melawan guru. Masalah- masalah disiplin yang timbul ini  berpunca daripada gaya pengajaran guru yang membosankan dari awal tahun hingga ke hujung persekolahan.

Oleh itu, guru-guru perlulah mempelbagaikan kemahiran pengajaran dalam menjalankan tugas harian mereka di sekolah. Mereka perlu menjadi seorang yang pakar dalam subjek yang diajar, dan juga mesti mempunyai kemahiran mengawal tingkah laku pelajar yang disruptif di bilik darjah agar proses pembelajaran dan pengajaran berlaku di bilik darjah.
KONSEP PENGURUSAN BILIK DARJAH
Terdapat ramai pendidik atau guru yang mengaitkan pengurusan bilik darjah dengan kaedah-kaedah untuk menangani masalah disiplin di dalam bilik darjah. Ia juga sering dilihat sebagai sesuatu yang guru perlu, lakukan sebelum pengajaran sebenar bermula. Aktiviti seterusnya dalam pengajaran dan pembelajaran ditafsirkan sebagai sesuatu aspek yang berasingan. Ia seolah-olah guru perlu melaksanakan pengurusan bilik darjah terlebih dahulu dan selepas itu barulah memulakan pengajaran. Tetapi kini pandangan seperti ini sudah  mula berubah dengan adanya kajian yang menunjukkan bahawa pengurusan bilik dan pengajaran bukanlah dua aspek berasingan tetapi saling berkait rapat. Kajian juga menunjukkan bahawa pengurusan yang berkesan menyumbang kepada  pencapaian akademik yang lebih tinggi. Hal ini sememangnya jelas kerana murid tidak boleh belajar dalam keadaan yang tidak teratur. Pengurusan bilik darjah juga merupakan faktor penting dalam mempengaruhi motivasi, tahap penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta tingkah laku dan sikap murid di dalam bilik darjah.
Namun begitu, bilik  darjah adalah merupakan tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran dan perkataan dinamik pula membawa maksud bertenaga atau daya fizikal yang mampu menggerakkan sesuatu. Oleh itu sebuah bilik darjah yang dinamik boleh ditakrifkan sebagai bilik darjah yang bertenaga dan mampu menggerakkan organisasinya untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) secara formal dengan penuh minat, memberangsangkan, aktif dan mencapai objektif. Perkataan pendidik adalah dirujuk sebagai orang yang menjaga, memelihara, membimbing dan mengajar perkara baik-baik. Dalam konteks bilik darjah, pendidik ialah guru yang mengajar di dalam bilik darjah. Pengurusan pula ialah melibatkan penggubalan dan perancangan, melaksanakan perancangan dan bekerjasama secara berkesan dengan orang lain untuk melakukan perkara yang betul sehingga mencapai matlamat (PPK, 2001). Manakala, Menurut perspektif Islam pula, pengurusan ditakrifkan sebagai satu proses melakukan kerja dan menyempurnakan kerja melalui fungsi-fungsi pengurusan secara fitrah bersama orang lain dalam usaha mencapai objektif kerja secara berkesan dengan menggunakan sumber-sumber organisasi yang cekap dalam persekitaran yang dinamik dan sentiasa berubah-ubah bagi mencapai objektif organisasi demi mencapai al-falah di dunia dan di akhirat.
Oleh itu, pengurusan bilik darjah yang dinamik merupakan satu proses untuk melaksanakan perancangan P & P yang aktif, memberangsangkan, menyeronokkan dan menarik minat pelajar untuk belajar sehingga mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
DEFINISI PENGAJARAN
Pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan atau kemahiran tertentu yang meliputi perkara seperti aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian. Namun begitu, proses pengajaran boleh ditakrifkan sebagai sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya. Pengajaran ini perlu dirancang oleh guru secara sistematik dan teliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai bagi, membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya mengambil inisiatif untuk belajar demi memperoleh ilmu dan kemahiran.
Selain itu, pengajaran juga merupakan aktiviti intelek yang melibatkan pemikiran, perasaan, dan penilaian. Pengajaran juga merupakan satu sistem aktiviti yang ditujukan kepada pelajar-pelajar dengan harapan akan membawa perubahan tingkah di kalangan mereka. Terdapat dua jenis pengajaran iaitu pengajaran terkini dan tradisional. Proses pengajaran pada abad ke 21 ini adalah lebih berpusatkan kepada murid yang bersesuaian dengan era globalisasi yang menuntut perubahan dalam setiap aspek termasuklah dalam bidang pendidikan. Oleh itu, dalam perancangan pengajaran, pendekatan, kaedah, teknik dan alat serta sumber yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tahap kebolehan pelajar zaman sekarang bagi memastikan objektif dan matlamat pengajaran dapat dicapai dengan cemerlang.
Hal Ini kerana, bagi melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara bertepatan dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan. Berbanding dengan pengajaran tradisional, yang lebih berpusatkan pengajaran kepada guru.  Pada masa ini guru banyak memberikan input serta ilmu tanpa memberi ruang kepada pelajar untuk berfikir dan melibatkan secara aktif. Selain itu, komunikasi satu hala yang dilaksanakan oleh guru tidak bersesuaian memandangkan pengetahuan serta pengalaman pelajar yang tidak dapat dikembangkan dengan baik kerana pelajar tidak berpeluang untuk berfikir secara kreatif. Pelajar merupakan pembina ilmu yang aktif. Oleh itu, penglibatan pelajar di dalam satu-satu pengajaran adalah penting bagi membantu penerapan nilai-nilai murni di dalam diri pelajar itu sendiri bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran secara efektif.
DEFINISI PEMBELAJARAN
Pembelajaran adalah merujuk kepada perubahan dalam tingkah laku subjek atau tingkah laku yang berpotensi dalam sesuatu situasi yang diwujudkan oleh pengalaman-pengalaman berulang subjek dalam situasi tersebut.  Dari sudut kognitif, pembelajaran boleh berlaku tanpa perubahan tingkah laku yang segera. Perubahan struktur mental yang berlaku melibatkan perubahan skema, kepercayaan, jangkaan dan matlamat.  Proses pembelajaran yang berlaku secara berterusan akan membawa perubahan tingkah laku. 
Contohnya, seseorang murid akan mula menguasai kemahiran membaca setelah proses pembelajaran  berlaku secara berulang-ulang dan berterusan.  Penguasaan dan pemahaman terhadap sesuatu fakta akan mudah dikuasai apabila proses pembelajaran dibantu dengan pelbagai bahan bantu mengajar sebagai bahan rangsangan seperti gambar rajah, jadual, carta, gambar dan lain-lain alat bantu yang memudahkan murid-murid menghubungkaitkan maklumat.
Pembelajaran biasanya terjadi dalam situasi formal yang secara antara guru dan para pelajar dalam usahanya menyampaikan ilmu berdasarkan kurikulum dan tujuan yang hendak dicapai. Melalui pembelajaran, pelajar dapat melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan pengajaran yang telah ditetapkan. Seorang guru haruslah mengadakan perancangan awal untuk menyesuaikan isi pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kebolehan pelajar. Maka konsep belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang berproses dalam suatu sistem.
Setelah guru selesai menyempurnakan proses pengajaran dan pembelajaran, guru perlu memperuntukkan masa membuat refleksi terhadap pelaksanaan pengajarannya. Langkah ini adalah penting untuk mengkaji keberkesanan pengajaran guru dalam aspek pemilihan strategi pengajaran, penggunaan bahan bantu mengajar, maklumat dan sumber pengajaran, tahap pencapaian murid dan keberkesanan komunikasi antara guru dan pelajar.
Kesimpulannya, komitmen guru yang tinggi dan ditambah pula dengan kemahiran perguruan akan mewujudkan suasana pembelajaran yang sentiasa bersemangat. Penyelidikan yang dijalankan pula akan menghasilkan idea-idea baru untuk menjadikan sesi pengajaran pembelajaran lebih menarik minat pelajar.

 PERANAN GURU SEBAGAI PENGURUS BILIK DARJAH
 Pengurusan bilik darjah merupakan  aspek yang penting dalam melaksanakan sesuatu pengajaran. Seorang guru itu perlu tahu cara menyusun tempat duduk pelajar dan peralatan yang ada dalam bilik darjah, mengurus pergerakan pelajar dalam bilik darjah dan mengawalnya supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Ada guru yang menekankan disiplin dalam kelas dan ada yang menekankan suasana bilik darjah yang kondusif bagi memastikan pelajar selesa serta mewujudkan hubungan dua hala yang baik antara guru dan juga pelajar. Oleh yang demikian, terdapat beberapa peranan yang perlu dimainkan oleh guru sebagai pengurus bilik darjah iaitu merancang, mengelola, mengarah dan mengawal

Guru Sebagai Perancang. 
Kejayaan guru sebagai tenaga pengajar bergantung kepada perancangan mengajarnya. Sebelum memasuki bilik darjah, sebagai seorang guru yang aktif perlulah menyediakan persiapan mengajar supaya pengajaran dan pembelajaran akan berjalan dengan lancar
Sebagai seorang guru, perlu merancang pembelajarannya secara sistematik sebelum   memasuki ke bilik darjah. Perancangan pembelajaran yang dibuat oleh guru perlu menimbangkan tentang objektif pelajaran, isi pengajaran, bahan-bahan pembelajaran dan pengurusan kemudahan. Kemahiran merancang merupakan prasyarat untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi menjamin kejayaan bagi proses tersebut. 
        Objektif pelajaran haruslah ditentukan semasa membuat perancangan pembelajaran. Penentuan objektif pelajaran haruslah berdasarkan kepada sasaran sukatan pelajaran, pengetahuan sedia ada murid dan kebolehan mereka. Objektif pelajaran biasanya disediakan berdasarkan prinsip bertingkah laku, iaitu perubahan tingkah laku murid dapat dikesan secara eksplisit selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran telah selesai dijalankan. Pemilihan isi pelajaran yang telah dipilih untuk disampaikan hendaklah boleh membantu murid- murid mencapai objektif pelajaran mereka.
        Pemilihan strategi dan kaedah mengajar pula berkait rapat dengan pencapaian objektif pelajaran. Strategi dan kaedah pengajaran yang sesuai membolehkan guru merancang isi pelajaran secara sistematik dan menarik, memastikan murid-murid mencapai objektif pelajaran yang dikehendaki. Aktiviti merancang pengajaran jaga meliputi usaha memilih dan menyediakan bahan-bahan pelajaran untuk digunakan oleh guru atau murid-muridnya. Dengan adanya bahan-bahan pengajaran ini, aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi menarik , lebih bermakna dan lebih berkesan.
            Contohnya, guru haruslah menyelitkan unsure lelucon dalam pengajarannya. Teknik ini bagi memastikan para pelajar tidak merasa bosan dengan pengajaran yang berterusan tanpa sebarang aktiviti. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah dengan melibatkan pelajar dalam forum sesama rakan sekelas dan juga mengadakan kuiz. Melalui cara ini, guru bukan sahaja dapat mengesan kekuatan dan kelemahan pelajar tetapi dapat meningkatkan daya faham mereka terhadap apa yang telah dipelajari. Guru juga dapat membuat refleksi terhadap pengajarannya sekali gus berpeluang meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran.
  Kerja merancang pengajaran pula meliputi pengurusan kemudahan. Kemudahan dalam bilik darjah, misalnya menyusun kerusi dan meja dalam bentuk yang sesuai dengan strategi dan kaedah mengajar dalam sesuatu pelajaran. Nordin Tahir (IPIP, 2014) menggariskan beberapa ciri kemahiran merancang seperti berikut :
i. Pengajaran efektif mempunyai objektif pelajaran eksplisit yang  di tentu berdasarkan sukatan pelajaran  serta kebolehan murid-murid.
ii. Isi pelajaran dalam rancangan mengajar disusun dari mudah ke kompleks, bermakna, relevan dan menarik.
iii. Rancangan mengajar  harus memasukkan penggunaan  Alat Bantu Mengajar (ABM).
iv. Utamakan pendekatan berpusatkan murid.
v. Rancangan mengajar harus disusun mengikut langkah yang lengkap.
vi. Strategi / kaedah mengajar harus dapat meningkatkan keberkesanan  proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).
           Perlakuan mengajar guru dalam segala proses perancangan adalah penting dari segi pencapaian objektif pelajaran yang ditentukan. Sekiranya perancangan guru adalah sesuai dan sistematik, ia akan melicinkan proses dan aktiviti  pengajaran dan pembelajaran yang positif  bagi mencapai objektif pelajaran yang diharapkan.
PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
Mengelola Dalam Bilik Darjah
Setiap guru mempunyai tanggungjawab dalam menjalankan peranan sebagai pengurus dalam bilik darjah. Antara tugas guru ialah mengelola. Seorang guru harus mengelola segala-galanya dalam kelas. Antaranya ialah, guru harus mengurus rutin bilik darjah. Mengurus bilik darjah ini merangkumi pelbagai aspek iaitu menyedia, mentafsir, dan menyimpan rekod pelajar. Sebagai seorang guru kelas, guru harus mempunyai segala rekod mengenai pelajar-pelajarnya seperti rekod kesihatan, rekod keputusan dan sebagainya. Segala rekod ini pada masa ini disimpan dalam bentuk e-rekod iaitu dalam sistem internet.
Selain itu, guru juga harus mengambil kira kedatangan kelas dan juga memastikan pelajar yang tidak hadir memberikan sebab mengapa tidak hadir ke sekolah pada hari tersebut. Guru juga harus menyimpan rekod peribadi murid iaitu kad001 dan juga kad002 dimana kad ini merangkumi segala maklumat peribadi murid. Guru kelas juga harus menyimpan rekod yuran kelas. Rekod yuran merangkumi yuran sekolah dan juga yuran harian yang dibayar oleh murid untuk kegunaan kelas.
Guru juga harus mengurus segala aktiviti murid. Guru harus memastikan aktiviti yang disediakan untuk murid bersesuaian dengan mereka. Guru harus memastikan murid mendapat kebenaran daripada ibu bapa untuk mengikuti aktiviti yang dijalankan di sekolah. Guru juga harus memastikan segala aktiviti mengikut segala aspek keselamatan untuk murid. Guru juga berperanan mengurus bahan-bahan pelajaran mengikut sukatan pelajaran. Guru juga harus memastikan disiplin kelas sentiasa dalam keadaan yang terkawal. Selain itu, guru juga harus memastikan pelajar tidak membawa barangan larangan ke sekolah seperti rokok dan telefon bimbit.
Guru juga berperanan dalam mengurus keadaan fizikal dan kemudahan dalam kelas. Guru harus memastikan kemudahan dalam kelas seperti kerusi dan meja. Kemudahan lain seperti papan putih dan juga papan maklumat butiran juga harus lengkap di dalam kelas. Guru harus memastikan tiada sebarang kerosakan dalam kelas untuk menjaga keselamatan kelas.
Mengawal Bilik Darjah
Guru juga berperanan dalam mengawal bilik darjah. Guru harus mengawal peraturan-peraturan bilik darjah. Contohnya ialah guru mengawal pergaulan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan dalam kelas. Guru harus memastikan tiada sebarang perkara yang tidak bermoral berlaku di dalam kelas. Guru juga harus mengawal segala aktiviti kumpulan. Aktiviti kumpulan yang dijalankan haruslah dijalankan dalam kumpulan yang sesuai dengan aktiviti yang dijalankan. Guru harus memastikan aktiviti kumpulan berjalan dengan lancar tanpa sebarang gangguan.
Guru juga harus mengawal masalah peribadi yang dialami oleh pelajar mereka. Guru harus memastikan pelajar yang bermasalah tidak terbawa-bawa ke sekolah. Guru harus memastikan tumpuan pelajarnya tidak terganggu semasa proses pembelajaran berlaku yang disebabkan oleh masalah peribadi. Guru juga harus memastikan masalah disiplin tidak timbul dalam kelas. Guru harus memastikan tiada masalah disiplin timbul dalam kelas terutamanya dalam kalangan pelajar lelaki seperti masalah pergaduhan dan juga masalah buli. Guru juga harus memastikan kes-kes disiplin lain seperti kes mencabul berlaku dalam kelas.
Guru juga harus memastikan pengajaran dan pembelajaran boleh dijalankan tanpa gangguan. Guru harus memastikan pengajaran dan pembelajaran berlaku tanpa gangguan daripada pelajar seperti pelajar bising dalam kelas. Guru harus memastikan kelas berada dalam keadaan yang senyap supaya proses pembelajaran boleh berlaku dalam keadaan yang senyap. Guru juga harus memastikan pelajar memberi tumpuan dalam kelas dan tidak membuat apa-apa yang boleh menyebabkan proses pembelajaran ganggu.
  Mengarah Dalam Bilik Darjah
Guru harus menjalankan proses pembelajaran yang sangat berkesan agar pelajar dapat menjawab soalan yang ditanya oleh guru. Guru harus mengarah pelajar untuk menjawab soalan selepas proses pembelajaran berlaku untuk memastikan pelajar faham apa yang diajar. Namun guru tidak boleh marah dan memaki hamun pelajar yang tidak menjawab soalan yang ditanya.
Guru juga harus mengarah murid-murid membentuk kumpulan untuk membuat aktiviti berkumpulan. Contoh bentuk kumpulan yang boleh dibentuk ialah melalui “round table” iaitu salah satu cara aktiviti kumpulan yang sangat berkesan. Guru harus setiap kumpulan mempunyai ahli kumpulan yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan jantina. Guru juga harus memastikan aktiviti kumpulan berjalan dengan lancer dan tidak berlaku apa-apa masalah.
Guru juga mengarah murid menguruskan tugasan harian dalam bilik darjah. Guru harus memastikan segala tugasan harian dijalankan dengan baik dan teratur. Segala tugasan harian harus dijalankan dengan mengikuti jadual bertugas. Guru harus memastikan setiap tugas yang diberikan kepada pelajar diikuti oleh setiap pelajar dan juga memastikan setiap pelajar bertanggungjawab terhadap tugas masing-masing. Guru juga harus memastikan pelajar-pelajar mematuhi disiplin bilik darjah yang ditetapkan dalam kelas. Pelajar tidak dibenarkan merosakkan harta benda dalam kelas. Guru harus memastikan pelajar tidak melanggar disiplin seperti menghisap rokok dalam kelas dan juga melakukan aktiviti yang tidak bermoral dalam kelas. 
PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pengurusan pengajaran dan pembelajaran adalah proses merancang pengajaran dan pembelajaran agar mencapai matlamat, menentukan atau memberi garis panduan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh guru, menentukan mata pelajaran yang diajar guru mengikut kepakaran, memimpin dan memberi inspirasi kepada guru dan mengawal aktiviti serta memantau pelaksanaan agar ianya berjalan sebagaimana yang dirancang (Nurlia Mohamad, komunikasi peribadi, 26 Disember 2012)
            Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini penting kerana ia berperanan besar dalam memningkarkan prestasi pelajar. Salah satu rasional peningkatan prestasi pelajar adalah perancangan pengajaran dan pembelajaran yang tersusun di peringkat pengurusan dan pembelajaran. Selain itu, pengurusan dan pembelajaran juga berfungsi dalam menentukan penyampaian ilmu iaitu berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran Tahunan bagi sistem Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Dokumen Standard Sekolah Rendah bagi sistem KSSR (Md Din Hussein, komunikasi peribadi, 7 Januari 2013). pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini juga penting untuk mencapai objektif dalam pengajaran dan pembelajaran.  Manakala, pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini juga dapat meningkatkan pengawalan kelas yang berkesan.
            Pengurusan pengajaran dan pembelajaran juga bertanggungjawab dalam menentukan objektif atau hasil pembelajaran. Secara amnya, objeltif penagajaran dan pembelajaran boleh dianggap sebagai hasil perlakuan pelajar setelah mereka didedahkan kepada suatu proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif pengajaran dan pembelajaran ini perlulah merangkumi beberapa aspek yang merujuk kepada sesuatu kurikulum, sebagai contoh Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Pembahagian objektif pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan domian kognitif, domain afektif dan domain psikomotor. Manakala jenis-jenis objektif pula terdiri daripada objektif implisit, objektif eksplisit dan objektif ekspresif.
            Dalam hal yang demikian, pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini juga perlu melibatkan sumber pengajaran dan pembelajaran. Sumber pengajaran dan pembelajaran  adalah bahan-bahan pelajaran yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bahan-bahan pelajaran ini boleh terdiri daripada buku teks, buku rujukan, surat khabar dan alat bantu mengajar seperti kad gambar, model, specimen, carta, projector, benda-benda maujud,pita rakaman, televisyen, computer dan sebagainya. ( Jaaafar Atan, komunikasi peribadi, 2013). Persediaan segala alat bantu mengajar ini mestilah benar-benar dapat menjelaskan butiran pengajaran dan pembelajaran. Semua alat tersebut perlu disenaraikan bersama dengan bilangan dan kuantitinya. Ini penting bagi guru untuk merancang aktiviti individu atau kumpulan yang memerlukan alatan yang mencakupi. Oleh itu, pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini adalah penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah berjalan dengan lancar tanpa secara gangguan.
 RUMUSAN
Untuk Pengurusan pengajaran dan pembelajaran ini, ianya melibatkan proses-proses seperti merancang, melaksana, menilai dan membuat tindakan susulan termasuk penambahbaikan terhadap pengajaran dan pembelajaran agar dapat memperbaiki segala kelemahan seterusnya dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dalam semua aspek.
Seterusnya, ciri-ciri seorang pengurus pengajaran dan pembelajaran berkesan termasuk prihatin dan peka terhadap situasi sekeliling selian sistematik dalam merancang dan menilai dan juga  penyabar menghadapi kerenah murid pelbagai latar belakang. Selain itu, mengurus masa dengan baik dan  mempunyai kemahiran abad ke 21.
Oleh yang demikian, pengurusan dalam pembelajaran penting merupakan satu elemen yang penting sebelum memulakan sesuatu pembelajaran agar hasilnya lebih efektif dan menarik selain dapat melahirkan pelajar yang juga masyarakat yang mampu membangunkan dunia.
RUJUKAN

Arends, R.I.  (2001). Learning to teach. (5th ed.) New York: McGraw-Hill Co.

Abdullah Sani Yahaya (2005). Mengurus Sekolah. Pahang Darul Makmur: PTS Profesional
            Publishing Sdn. Bhd.

Blandford, S. (2004). School Discipline Manual a Practical Guide to Managing Behaviour in
            Schools. Harlow: Pearson Education.

Burden, P.R. (2003). Classroom management creating a successful learning community. (2nd ed.
            New York : Wiley.

Bab 1 Pendahuluan. Diperolehi pada 14,2015 daripada

Emmer, E.T., Evertson, C.M., & Worsham, M.E. (2006). Classroom Management for Middle and
            High School Teachers.(7th ed.) Boston: Pearson.

Gredler, M.E. (2001). Learning and instruction. Theory into practice.(4th Ed.) New Jersey: Merrill
            Prentice Hall.

Haliza Hamzah dan Joy Nesamalar (2009). Siri Pendidikan Guru Pengurusan Bilik Darjah
            dan Tingkah Laku. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Hamdan Said dan Nurlia Mohamad. Penyelia Pengajaran dan Pembelajaran Di Sekolah-
            sekolah Kebangsaan Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Diperolehi pada Oktober 14,2015
            daripada

Joyce,B.,Calhoun,E. & Hopkins,D.(2002). Models of learning-tools for learning.(2nd ed.). Buckingham: Open University Press

Lembaga Penilaian Kompetensi Kementerian Pelajaran Malaysia. Diperolehi pada 14,2015

Muhamad suhaimi (2012). Pengurusan Bilik Darjah yang Berkesan. Diperolehi pada Oktober
            14,2015 daripada http://eprints.ums.edu.my/4441/1/nc0000001734.pdf.

Mohamad Khirudin Amdan. Artikel Ilmiah Strategi Pengajaran Pembelajaran, Kaedah
 Pelaksanaan Serta Cabaran Dalam. Diperolehi pada 14,2015 daripada 

Slavin, R. E. (2005). Educational psychology. Theory and practice. Boston: Allyn and Bacon.

Santrock J.W (2006) Educational psychology: A tool for effective teaching( 3rd ed).New York: Mc
            Graw – Hill.

Zuraidah Hanim. (2013). Menggapai puncak jaya. Dewan siswa.Tiada ulasan:

Catat Ulasan